کاربر programmer

فعالیت توسط programmer

امتیاز: 4,256 امتیاز (رتبه #1)
پرسش‌ها: 656 (24 با انتخاب بهترین پاسخ)
پاسخ‌ها: 454 (119 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه‌ها: 73
امتیاز روی: 37 پرسش, 43 پاسخ
اعطا کرده: 80 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: 188 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز

عناوین

برنز

پرسنده x 1
پاسخ‌دهنده x 1
امتیازگذار x 1
دوست‌داشتنی x 1
خوش‌ذوق x 1
قدرشناس x 1
کلوب ۱۰۰ تایی x 1
مدال‌آور x 1
دیدگاه‌گذار x 1
خواننده x 1
ویرایش‌گر x 1
پرسش مورد توجه x 579
بازدیدکننده x 1
دوست x 1

نقره

پرسشگر x 1
مدرس x 1
مشتاق به امتیازدهی x 1
محبوب x 1
خردمند x 1
کلوب ۱،۰۰۰ تایی x 1
خواننده‌ی مشتاق x 1
مودب x 1
پرسش بسیار مورد توجه x 186
ویرایش‌گر کپی x 1
دوست صمیمی x 1

طلا

محقق x 1
استاد x 1
بسیار حرفه‌ای x 1
خواننده‌ی فداکار x 1
پرسش معروف x 33
یار غار x 1
...